1 eBrókerház - Videó Azonosítás
Videoazonosítás

 

I. Általános tájékoztató

 

A Társaság jogosult a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.). valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól 26/2020. (VIII.25.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében az ügyfél-átvilágítási kötelezettségét a Társaság által üzemeltetett, biztonságos, védett, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott módon, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján is elvégezni (videó-azonosítás). Auditált elektronikus hírközlő eszköznek minősül az ügyfél távoli, elektronikus adatátviteli csatornán történő ügyfél-átvilágításra, az általa tett nyilatkozat értelmezésére, biztonságos tárolására, a tárolt adatok visszakeresésére és ellenőrzésére alkalmas elektronikus valós idejű kép- és hangátviteli rendszer. A Társaság a videó-azonosítás során a Társaság és az Ügyfél között létrejött teljes kommunikációt, az Ügyfél videó-azonosítással kapcsolatos részletes tájékoztatását és az Ügyfél ehhez történő kifejezett hozzájárulását visszakereshető módon kép- és hangfelvételen rögzíti, a Pmt.-ben meghatározott ideig tárolja és kérésre az Ügyfél rendelkezésére bocsátja.

A Társaság a videó-azonosítás során felszólítja az Ügyfelet arra, hogy

 1. úgy nézzen bele a kamerába, hogy arcképe felismerhető és rögzíthető legyen,

 2. érthető módon közölje a videó-azonosításhoz használt kártyaformátumú személyazonosító igazolvány/kártyaformátumú vezetői engedély, illetve lakcímkártya okmányazonosítóját, és

 3. úgy mozgassa a videó-azonosításhoz használt kártyaformátumú személyazonosító igazolványát/kártyaformátumú vezetői engedélyét, hogy az azon található biztonsági elemek és adatsorok felismerhetők és rögzíthetők legyenek.


A Társaság megbizonyosodik arról, hogy a videó-azonosításhoz használt kártyaformátumú személyazonosító igazolvány/kártyaformátumú vezetői engedély alkalmas a videó-azonosítás elvégzésére, így

 1. a kártyaformátumú személyazonosító igazolvány/kártyaformátumú vezetői engedély egyes elemei és azok elhelyezkedése megfelel az okmányt kiállító hatóság előírásainak,

 2. az egyes biztonsági elemek - különösen a hologram, a kinegram vagy ezekkel megegyező más biztonsági elemek - felismerhetők és sérülésmentesek,

 3. a kártyaformátumú személyazonosító igazolvány rendelkezik gépi adatolvasást lehetővé tevő mezővel,

 4. a kártyaformátumú személyazonosító igazolvány/kártyaformátumú vezetői engedély okmányazonosítója megegyezik az Ügyfél által közölt okmányazonosítóval, felismerhető és sérülésmentes.

 

A Társaság a videó-azonosítás során megbizonyosodik arról, hogy

 1. az Ügyfél arcképe felismerhető és azonosítható az általa bemutatott kártyaformátumú személyazonosító igazolványon/kártyaformátumú vezetői engedélyen látható arckép alapján, és

 2. a kártyaformátumú személyazonosító igazolványon/kártyaformátumú vezetői engedélyen megtalálható adatok logikailag megfeleltethetők az ügyfélről a szolgáltatónál rendelkezésre álló adatokkal.


A Társaság a videó-azonosítás során az Ügyfél által bemutatott kártyaformátumú személyazonosító igazolvány/kártyaformátumú vezetői engedély adatait összeveti nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás vagy olyan nyilvántartás adataival, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult. A Társaság magyar állampolgárok esetében a magyar Belügyminisztérium nyilvántartásait, míg az EU vagy más EGT tagállam állampolgárai esetén az ún. PRADO rendszert alkalmazza az okmányok ellenőrzésére.


A Társaság egy alfanumerikus kódból álló, központilag, véletlenszerűen generált azonosítási kódot küld az Ügyfélnek az Ügyfél azonosítására alkalmas e-mail-címre, amely kóddal az Ügyfél a videó-azonosítás kezdetén belép az azonosítási felületre.


A Társaság a videó-azonosítás során lehetőséget biztosít az Ügyfél részére a Pmt-ben meghatározott nyilatkozatok, így különösen a kiemelt közszereplői státuszra és tényleges tulajdonosi státuszra irányuló nyilatkozat megtételére.


A Társaság megszakítja a videó-azonosítást, amennyiben

 1. az Ügyfél a videó-azonosítás során visszavonja az adatrögzítéshez adott hozzájárulását,

 2. az Ügyfél által bemutatott okmányok, illetve okiratok fizikai és adattartalmi követelményei nem adottak,

 3. az Ügyfél, az általa bemutatott okmányok, illetve okiratok vizuális azonosításának feltételei nem adottak,

 4. a Társaság nem tudja elkészíteni a hang- és képfelvételt,

 5. az Ügyfél nem, nem teljes egészében vagy hibásan küldi vissza az azonosítási kódot,

 6. az Ügyfél nem vagy a Társaság számára észlelhetően befolyás alatt tesz nyilatkozatot, vagy az eljárás során azzal kapcsolatban bármilyen ellentmondás vagy bizonytalanság lép fel.


II. A szolgáltatás biztonságára vonatkozó tájékoztatás


Az videó-azonosítás igénybevétele esetén kérjük, legyen tekintettel az alábbiakra:

 • ne használjon nyilvánosan Wi-Fi hálózatot,

 • ügyeljen arra, hogy a videó-azonosítás használata során elhangzó, illetve látható információk ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására,

 • az videó-azonosítást saját, megfelelő védelemmel ellátott eszközről vegye igénybe.

 

III. A szolgáltatással összefüggő adatkezelésre vonatkozó kiegészítő tájékoztatás


A kiegészítő adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás kifejezetten a videó-azonosításra vonatkozik, amely az eBrókerház Zrt. Adatkezelési tájékoztatójának része, azzal együttesen kell értelmezni. Az Adatkezelési tájékoztató honlapunkon az eBrókerház - Dokumentáció (ebrokerhaz.hu)\Adatvédelem alatt érhető el.
A videó-azonosítás során történő adatkezelés célja egyrészt a Pmt.-ben meghatározott adatrögzítési, ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettség teljesítése, és ezáltal azon szokatlan ügyletek kiszűrése, amelyek bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek a Társaságon keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel való támogatását célozzák. Az adatkezelés jogalapja a kép- és hangfelvétel rögzítésére vonatkozóan a Rendelet 8. § (2) a) pontja szerinti kifejezett hozzájárulás, míg a további adatkezelésre vonatkozóan a Pmt. 7-14. §-a. Az érintettek kategóriája az eBrókerház Zrt-vel kapcsolatba került, vagy ügyfélkapcsolatban álló, a videó-azonosításban résztvevő természetes személy. Ha a videóazonosítás során rögzített kép- és hangfelvétel megtekintését igényli az Ügyfél, arra a Társaság székhelyén, előzetesen egyeztetett időpontban nyílik lehetősége.

 


Videoazonosítás indítása!

Befektetési Szolgáltató Zrt.

1072 Budapest, 
Rákóczi út 42.

H - P: 9:00 - 18:00
Szo - V: zárva

tel: +361 880 8400 | fax: +361 880 8440
email: strategy@ebrokerhaz.hu

 

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. az Ügyfelei által a Trade GM MetaTrader Online Kereskedési Platformon keresztül megadott, kereskedési megbízásokat a végrehajtási politikában meghatározott végrehajtási helyszín felé továbbítja végrehajtás céljából. Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. (székhely: H-1072 Budapest, Rákóczi út 42.) tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a III/73.059/2000., illetve a III/73.059-4/2002. számú határozatával engedélyezte és a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.


A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. A lakossági befektetői számlák 75,42 %-án veszteség keletkezik ennél a szolgáltatónál történő CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát. A tájékoztatóban található anyagok kizárólag reklám és marketing célokat szolgálnak és semmilyen esetben sem tekinthetőek – sem kifejezetten, vagy hallgatólagosan, sem közvetve vagy közvetlenül – pénzügyi eszközre vonatkozó befektetési tanácsnak, ajánlatnak vagy befektetési stratégiára vonatkozó javaslatnak. Továbbá kérjük, hogy bizonyosodjon meg arról, hogy befektetéseinek aktív kezeléséhez elegendő idővel rendelkezik-e. A CFD-k származékos pénzügyi eszközök, melyek árát annak a mögöttes terméknek az árából származtatják, amelyre a CFD vonatkozik (például deviza, áru, indexek, részvény stb.). A származékos pénzügyi eszközök (pl. CFD) és az érintett piacok rendkívül volatilisek lehetnek. A mögöttes termékek árai, és ezek hatására a CFD-k árai gyorsan és széles tartományban, előre nem látható eseményekre, vagy a körülményekben bekövetkezett változásokra reagálva változhatnak, beleértve a gazdasági hatásokat, melyek egyike sem ellenőrizhető sem az ügyfelek, sem az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. által. A feltüntetett árak és információk a piaci körülmények függvényében gyorsan változhatnak. Amikor Ön a lakhelyétől különböző ország devizájában denominált Forex, vagy CFD pozícióba fektet be, számolnia kell a különböző devizák közötti konverzióval, melyek lehetnek akár pozitív, akár negatív hatásúak. A fenti hirdetésben megjelenített, múltbeli teljesítményre vagy szimulált múltbeli teljesítményre vonatkozó mutatók nem jelentenek előrejelzést jövőbeli eredményekre vonatkozóan. A hirdetésekben kereskedőként megjelenített személyek neve, képe, személyes adatai kizárólag prezentációs és illusztrációs célokat szolgálnak, és nem feltétlenül tartoznak tényleges kereskedési tevékenységet végző személyekhez (a valós adatok adatvédelmi célból bizalmasan kerülnek kezelésre). Minden, a hirdetésben szereplő kereskedő által kinyilvánított vélemény nem valós kijelentés, hanem egy adott eszköz valós múltbeli teljesítményére és azzal kapcsolatos kereskedési tapasztalatra vonatkozó utalás. Minden megjelenített ügylet valódi múltbeli eseményt ábrázol, de semmilyen formában nem indikáció bármely ügyfél korábbi és/vagy jövőbeni ügyleteire, illetve kereskedésére vonatkozóan.